16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin 16 Żuraw Jutrosin

HISTORIA

DATA ZAŁOŻENIA KOŁA: rok 1951 i rok 1953

CZŁONKOWIE-ZAŁOŻYCIELE KOŁA:

• Jan Matysiak,
• Piotr Dziwok,
• Henryk Bombicki,
• Antoni Jastrzębski,
• Stanisław Migawa

RYS HISTORYCZNY:

W początkowych latach po II Wojnie Światowej na terenach powiatu Rawicz istniały prywatne obwody łowieckie. Na bazie bardzo rozległych obwodów Jana Matysiaka i Piotra Dziwoka, obejmujących tereny gminy Pakosław, Miejska Górka, Krobia, Jutrosin i Kobylin, osoby fizyczne (w 1951r.) założyły Koło Łowieckie Miejska Górka. Pierwszym jego przewodniczącym był Jan Matysiak, a łowczym Jan Ratajski ps. „Czarny Janek" z Miejskiej Górki. W 1953 roku, na bazie dekretu o prawie łowieckim z 1952 roku, dokonano wyboru nowych władz Koła. Przyjęto nazwę „Koło Łowieckie Jutrosin". Jego przewodniczącym został Henryk Bombicki, a łowczym Ludwik Pośpiech. Koło dzierżawiło ok. 7.000 ha na terenach gmin: Jutrosin, Miejska Górka i Kobylin. W 1963 roku Koło Łowieckie Jutrosin otrzymało zgodę na wydzierżawienie drugiego obwodu w gminie Doruchów (pow. Ostrzeszów) o obszarze 6.800 ha. Gdy utworzono wydzielone obwody hodowli zwierząt łownych obszar terenów łowieckich Koła został pomniejszony. W 1977 roku odłączono z obwodu nr 478 cześć gruntów z rejonu Halina i Pępowa o obszarze około 2.000 ha. Od tego momentu Koło gospodaruje na obszarze 4.882 ha. W drugim obwodzie - nr 496 w gminie Doruchów, w 1983 roku odłączono obszar około 1.000 ha i do chwili obecnej Koło wydzierżawia tam 5.803 ha.
Od 1984 roku trwała dyskusja nad nazwą Koła. W 1988 roku Walne Zebranie członków Koła przyjęło nową nazwę - Koło Łowieckie nr 16 „ŻURAW" w Jutrosinie.
W 2012 roku w związku z likwidacją OHZ Pępowo Koło rozpoczęło starania o odzyskanie terenu - obwód nr 431, który kiedyś należał do naszego Koła i został zabrany w 1977 roku. Starania zakończyły się sukcesem. W ciągu minionych lat składy zarządów były dość stabilne.
Funkcje przewodniczących pełnili kolejno:
• Jan Matysiak,
• Henryk Bombicki,
• Walenty Łapawa,
• Franciszek Frąckowiak,
• Władysław Błoch,
• Janusz Karaś,
• Piotr Łapawa (do dziś).
W ciągu 60 lat Łowczymi Koła byli:
• Jan Ratajski,
• Ludwik Pośpiech,
• Franciszek Głowacz,
• Konrad Kabała,
• Zbigniew Paca (do dziś).

CHARAKTERYSTYKA DZIERŻAWIONYCH OBWODÓW

Na terenie powiatu Rawicz, w rejonie gmin: Jutrosin, Kobylin i Miejska Górka, Koło dzierżawi obwód nr 478 o powierzchni 4.882 ha. Jest to teren płaski, polny a małe śródpolne lasy zajmują 5% areału. Bytują w nim głównie sarny, a kuropatwy i zające występują w małej ilości. Pojawiły się jenoty i borsuki. Dzikie kaczki, gęsi i żurawie stanowią ozdobę pól w okresie jesienno - zimowym. W ciągu kilkudziesięciu lat aktywnej pracy hodowlanej obserwuje się systematyczny wzrost pogłowia saren. Do 1994 roku wykonywano polowania zbiorowe na zające, podczas których pozyskiwano od 250 - 350 szt. Ostatnie takie polowanie odbyło się w 1994 roku i pozyskano 102 szt. Natomiast z dochodowego odłowu zajęcy zrezygnowano w sezonie 1993/1994. W tym obwodzie radością było polować na kuropatwy. Zaniechano ich pozyskiwania 1995 roku z uwagi na bardzo zmniejszający się stan ilościowy.
Obecnie obserwuje się nieznaczny lecz systematyczny wzrost pogłowia zajęcy, kuropatw i bażantów. Przyczyniają się do tego wzmożone, w ostatnich latach polowania na lisy i działania odstraszające drapieżniki. Ponadto Koło przystąpiło do programu odbudowy zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W wyniku tego programu Koło w przeciągu trzech lat otrzymało 127 zajęcy, które po krótkim pobycie w zagrodzie adaptacyjnej zostały wypuszczone w obwodzie nr 478.
W powiecie Ostrzeszów, w gminie Doruchów, Koło dzierżawi obwód nr 496 obejmujący areał 5.803 ha. Zwarte kompleksy leśne zajmują 37% jego powierzchni. Teren polny urozmaicony jest licznymi niewielkimi enklawami zakrzaczonymi i zadrzewionymi. W obwodzie znajduje się populacja sarny, jelenia, dzika i daniela oraz liczne stada dzikich kaczek. W mniejszej ilości kuropatwy, zające i bażanty, które były do niedawna ozdobą doruchowskich śródpolnych lasków i zakrzaczonych rowów. Coraz częściej spotyka się jenoty i borsuki.
Osiągnięciem hodowlanym jest utrzymanie w łowisku i stały przyrost liczebności daniela i jelenia. Wzrasta także populacja kuropatwy i sarny.
W 1997 roku zakończono budowę domku myśliwskiego w obwodzie nr 496 z zapleczem noclegowym dla myśliwych przyjezdnych.
Obwody łowieckie zasiedlono następującymi zwierzętami łownymi:
• w 1985 roku zakupiono 480 bażantów (obwód 478 - 360 szt., obwód 496 - 120 szt.)
• w 1988 roku zakupiono 500 bażantów (obwód 478 - 300 szt., obwód 496 - 200 szt.) ponadto w obwodzie 496 wpuszczono 20 szt. dzikich królików
• w 2008 roku zasiedlono 85 bażantów w obwodzie nr 496
• w 2009 roku Koło przystąpiło do programu introdukcji zwierzyny drobnej w wyniku tego wpuszczono 36 szt. zajęcy do obwodu nr 478
• w 2010 roku Koło otrzymało kolejne 36 szt. zajęcy, które zostały wpuszczone do obwodu nr 478
• w 2012 roku Koło otrzymało 55 szt. zajęcy, które zostały wpuszczone do obwodu nr 478
• w 2013 roku w miesiącu sierpniu zakupiono 50 szt. kuropatw oraz 200 szt. bażantów, którymi zasilono obwód nr 478 oraz zamówiono 120 szt. dzikiego królika i w 2013 roku w październiku zasilono obwód nr 478.

OBCHODY 50-LECIA KOŁA

W dniu 10 listopada 2003 roku w osiemdziesięciolecie łowiectwa polskiego, Koło Łowieckie „ŻURAW" w Jutrosinie bardzo uroczyście obchodziło swój jubileusz. Podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym w Jutrosinie został poświęcony sztandar Koła.
Ksiądz proboszcz Kazimierz Białek w wygłoszonej homilii zwrócił się do myśliwych z przesłaniem aby swoją wiedzą i działaniem przyczynili się do harmonijnego rozwoju przyrody. Życzył wszystkim zdrowia, a myśliwym aby miło świętowali swój jubileusz pod opieką św. Huberta. Nabożeństwo uświetniła sygnałami myśliwskimi grupa sygnalistów.
Po uroczystościach kościelnych myśliwi przemaszerowali, oświetleni pochodniami w rytmie marszów granych przez orkiestrę dętą OSP z Miejskiej Górki do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jutrosinie. Podczas pochodu delegacja myśliwych złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej.
W Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie jubileuszowe z władzami samorządowymi, przedstawicielami leśnictw oraz sympatykami Koła.
Członek Zarządu Głównego, przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie kolega Stanisław Grylewicz odznaczył kolegów: Alfreda Lisieckiego i Konrada Kabałę medalem za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa. Wyróżniającym się kolegom myśliwym w realizacji zadań hodowlanych, gospodarczych, łowieckich i strzeleckich Prezes Koła wręczył okolicznościowe dyplomy.
Uroczystość jubileuszową zakończyła zabawa myśliwska w restauracji „Pod Konarem".

HYMN KOŁA

W 2013 roku Walne Zebranie podjęło uchwałę odnośnie do ustanowienia Hymnu Koła.

CZŁONKOWIE KOŁA ODZNACZENI MEDALAMI PO 2010 ROKU.

Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej:

- Lisiecki Alfred

Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej:

- Błoch Władysław
- Kabała Konrad
- Karaś Janusz
- Kubiak Tadeusz
- Kwik Stanisław
- Zyber Radosław

Medalem za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa:

- Andrzejczak Eugeniusz
- Janicki Grzegorz
- Kwiatkowski Władysław
- Osiński Bogusław
- Paca Zbigniew
- Poprawa Bernard
- Świerzewski Bogdan

W KOMISJI REWIZYJNEJ PRACOWALI MIĘDZY INNYMI

Jan Matysiak, Feliks Rękosiewicz, Antoni Hądzlik, Konrad Kabała, Arkadiusz Bryk, Janusz Piotrowski, Kazimierz Jakubowski, Władysław Kwiatkowski, Ryszard Bajon,
Edmund Kuśmider, Piotr Łapawa, Janusz Karaś, Andrzej Przybył, Henryk Skrobacz, Bolesław Wormuth, Władysław Błoch, Tadeusz Kubiak, Grzegorz Janicki

PODSUMOWANIE

W ciągu 60 lat działalności Koła Łowieckiego Nr 16 „Żuraw" w Jutrosinie zaszły bardzo duże zmiany w zasadach gospodarowania populacjami zwierząt łownych w prawnym uregulowaniu statusu łowiectwa polskiego i zasadach wykonywania polowań. Nie zmieniły się jednak obyczaje łowieckie i przepisy określające etyczne zachowanie się myśliwego.
Wszystkim myśliwym, członkom KOŁA NR 16 "ŻURAW" JUTROSIN składamy podziękowania za dotychczasowy wkład w rozwój Koła i jednocześnie życzymy niech Bór Darzy w następnych latach. Rodzinom życzymy wiele radości z każdego powrotu myśliwego do domu. Sympatykom polecamy zwrócenie uwagi na Koło jako jednostkę gospodarczą ponoszącą konsekwencje gospodarowania zwierzętami, które są własnością państwa i żyją w stanie wolnym.

Darz Bór!